รายงานวิจัย
ประเภท
พ.ศ. เรื่อง ผู้วิจัย
สังเคราะห์งานวิจัย
๒๕๕๗ ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (สายัน อรินฺทโม)
บทความทางวิชาการ
๒๕๕๕ คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนอง วังฝายแก้ว
บทความทางวิชาการ
๒๕๕๕ บุคลิกภาพของครูและลักษณะการสอนที่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรแก้ว นามเมือง
บทความทางวิชาการ
๒๕๕๕ พระสงฆ์กับการเลือกตั้ง:ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือทำลายความเป็นกลาง ชูชาติ สุทธะ
บทความทางวิชาการ
๒๕๕๕ THE INFLUENCE OF CREATION MYTH ON TAI LUE COMMUNITY IN XISHUANGBANNA, YUNNAN Asst.Prof. Wannida Thungsang
วิจัย
๒๕๔๖ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.ต้น ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ และคณะ
วิจัย
๒๕๔๖ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ผศ.จักรแก้ว นามเมือง และคณะ
วิจัย
๒๕๔๙ การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมในพระไตรปิฎกโดยใช้หลักอริยสัจ ๔ ผศ.คนอง วังฝายแก้ว
วิจัย
๒๕๕๑ บุคลิกภาพของครูที่ดี และลักษณะการสอนที่ดี ตามทัศนะของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผศ.จักรแก้ว นามเมือง
วิจัย
๒๕๕๒ ความสำคัญของจิตวิทยากับการจัดการศึกษา ตามทัศนะของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผศ.จักรแก้ว นามเมือง
วิจัย
๒๕๕๔ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

นางพิศมัย วงศ์จำปา 
นางสุดฤทัย จันทรวงษ์

 

 crsqrcode


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
692 วัดศรีโคมคำ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์.054 482 876 โทรสาร. 054 431 002
Email :mcuphayaocampus@gmail.com
2012 All Rights Reserved. Designed by mcuphayao.com