left
left
left
กิจกรรม พิธีฝึกซ้อมเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2562
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการกิจกรรม พิธีฝึกซ้อมเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2562 และแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
โครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจการนิสิตมหาจุฬา กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
โครงการร้อยดวงใจ สายใย มจร.พะเยา รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการร้อยดวงใจ สายใย มจร.พะเยา รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560 ณ วัดศรีโคำคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
 

เครือข่าย Social Network