left
left
left
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้รับการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคเหนือ
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
 

เครือข่าย Social Network