มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
   
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ