left

กิจกรรมของนิสิต

คณะองค์กรนิสิต มจร.มข.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะองค์กรนิสิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ มจร.เกมส์ ขึ้น อ่านต่อ>>
มจร.วิทยาเขตพะเยา ร่วมงานสืบสานศิลป์กับล้านนา ณ งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ ๑๔
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ตระหนักถึงคุณค่า อ่านต่อ>>
นิสิตนักศึกษา มจร.วิทยาเขตพะเยาศึกษาดูงานนอกสถานที่ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะครูศาสตร์ มจร.วิทยาเขตพะเยาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ่านต่อ>>

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มจร. วิทยาเขตพะเยา จัดกิจกรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุจอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา อ่านต่อ>>

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มจร วิทยาเขตพะเยา ได้จัดกิจกรรมสลากภัตต์ มจร. อนุรักษ์ สืบสาน สามัคคี อ่านต่อ>>

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านต่อ>>


บทความทางวิชาการ

เครือข่าย Social Network


crsqrcode
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
692 วัดศรีโคมคำ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์. 054 482 876 โทรสาร. 054 431 002
2012 All Rights Reserved. Designed by mcuphayao.com