center
left
left

กิจกรรมของนิสิต

มจร.วิทยาเขตพะเยา ร่วมงานสืบสานศิลป์กับล้านนา ณ งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ ๑๔
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ตระหนักถึงคุณค่า อ่านต่อ>>
นิสิตนักศึกษา มจร.วิทยาเขตพะเยาศึกษาดูงานนอกสถานที่ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะครูศาสตร์ มจร.วิทยาเขตพะเยาได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ่านต่อ>>
คณะองค์กรนิสิต มจร.มข.พะเยา จัดกิจกรรมคารวะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะองค์กรนิสิต มจร.วข. พะเยา ได้จัดกิจกรรมคารวะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานอ่านต่อ>>

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มจร วิทยาเขตพะเยา ได้จัดกิจกรรมสลากภัตต์ มจร. อนุรักษ์ สืบสาน สามัคคี อ่านต่อ>>

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อ่านต่อ>>

มจร.วิทยาเขตพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง (แป็ดเป็ง) ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของวัดพระเจ้าตนหลวง และเมืองพะเยา อ่านต่อ>>


บทความทางวิชาการ

เครือข่าย Social Network


crsqrcode
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
692 วัดศรีโคมคำ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์. 054 482 876 โทรสาร. 054 431 002
2012 All Rights Reserved. Designed by mcuphayao.com