left
left


การอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfilio) ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา <<Gallery>>

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 พื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา <<Gallery>>

พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมฯ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>

กิจกรรม สักการะดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดกิจกรรมสักการะดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
<<อ่านต่อ>>

บทความทางวิชาการ

เครือข่าย Social Network