left
left
left
left
left
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงาน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" วันเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2562 ในปีนี้มีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรแก้ว นามเมือง ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน กิจกรรม "พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศานาส่งเสริมศีลธรรม" โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
กิจกรรมวันบูรพาจารย์ ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มจร วิทยาเขตพะเยา
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มจร วิทยาเขตพะเยา และได้ดำเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา <<Gallery>>
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
 

เครือข่าย Social Network