left
left
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<อ่านต่อ>>
 
กิจกรรม "แห่ธรรมขึ้นพระธาตุ สืบสานพุทธศาสตร์เมืองพะเยา"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา "แห่ธรรมขึ้นพระธาตุ สืบสาานพุทธศาสตร์เมืองพะเยา" ณ สำนักสงฆ์ป่าอุบาลีฯ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
<<Gallery>>
 
การอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfilio) ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา <<Gallery>>
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา <<Gallery>>
 
 

บทความทางวิชาการ

เครือข่าย Social Network