หน้าหลัก
Gallery กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

มจร.วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม ณ มจร.วิทยาเขตพะเยา โดยมีพระราชปริยัติ,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD

Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!