หน้าหลัก
Gallery กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

     วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน กิจกรรม "พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศานาส่งเสริมศีลธรรม" โดยมีการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันการจัดนิทรรศการ
2. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตัวเมือง) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
      การแข่งขันประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยา จำนวนทั้งหมด 9 โรง และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 1 โรง ผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการแข่งขันการจัดนิทรรศการ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำวิทยา ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้
 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา ตำบลนาปรัง อำเภอปง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธารามวิทยา ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง
 
ผลการแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาไทย
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ สามเณรวีรภัทร สุริโย โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา ตำบลนาปรัง อำเภอปง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สามเณรณัฐกรณ์ ปัญญาคม โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางสาวบุญฑริก ไชยณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนพินิตประสาธน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง
 
ผลการแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาไทย
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ สามเณรศิวกร เยื้องอย่าง โรงเรียนวัดหัวยข้าวก่ำวิทยา ตำบลห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สามเณรมินทร์ธดา พงษ์ศรียา โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 สามเณรตรัสติยะ กาติ๊บ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
 
ผลการแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ สามเณรพัชรพงษ์ หอมนาน โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สามเณรวชิรวิทย์ กันทะวัง โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 สามเณรบุญญรัตน์ ตาสาย โรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา ตำบลมาง อำเภอเชียงม่วน
 
ผลการแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ Keanu Olsen Solmayor โรงเรียนพินิตประสาธน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สามเณรธนธน ยาวิชัยแก้ว โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 - -
 
ผลการแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตัวเมือง)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ สามเณรธนกฤต ไกลถิ่น โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สามเณรพชรพล เวียงคำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 สามเณรณัฐวัตร ชมพู โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
 
ผลการแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตัวเมือง)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นายเขมทัต งานดี โรงเรียนพินิตประสาธน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สามเณรดนัยยศ คำมา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 สามเณรธนพล เรียบร้อย โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง
     


ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD


การแข่งขันการจัดนิทรรศการ

Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!

การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา (ตัวเมือง) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!