หน้าหลัก
Gallery กิจกรรมวันบูรพาจารย์ ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มจร วิทยาเขตพะเยา

     วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการวันบูรพาจารย์ ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มจร วิทยาเขตพะเยา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรม
    1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
    2. พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ดำเนินการเปิดโครงการ และกล่าวสัมโมทนียกถา
    3. พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    4. ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน และเจริญพระพุทธมนต์
    5. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "กองทุนพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา มจร วิทยาเขตพะเยา" โดยคุณวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์ พร้อมด้วยคุณวิไลลักษณ์ สุไสวรินานนท์ ประธานอุปถัมภ์
    6. พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
    7. พระเทพญาณเวที ประธานสภาวิทยาเขตพะเยา ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ และกล่าวปิดโครงการ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD

Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!