หน้าหลัก
Gallery อบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfilio) ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด คลิก DOWNLOAD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!
Click!